Rēzeknes novada jaunieši aicināti piedalīties projektā “Proti un dari”
Apskatīt komentārus (0)


07.12.2016


 

Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “PROTI un DARI!”, programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Īstenojot projektu, plānots sniegt atbalstu jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Pašvaldība un to stratēģiskie partneri projektā veiks šādas aktivitātes:

  • Mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
  • Mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo pasākumu programmu izstrādi;
  • Mērķa grupas jauniešu motivēšanu, aktivizēšanu un atbalsta sniegšanu saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Pašvaldību stratēģiskie partneri var būt jauniešu organizācijas, sociālais dienests, profesionālās asociācijas, izglītības iestādes, amatnieki, uzņēmēji un citi.

Sadarbībā ar katru jaunieti, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus, tiks izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma personības attīstībai un iesaistei sabiedrībā un darba dzīvē. Individuālais darbs ar jaunieti no projekta līdzekļiem tiks nodrošināts līdz pat 9 mēnešu ilgā laika periodā, ietverot:

  • regulāru individuāls mentora atbalstu (vismaz 20 stundas mēnesī);
  • neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes;
  • speciālistu konsultācijas;
  • dalību pasākumos (nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos);
  • brīvprātīgā darba aktivitātēs, iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
  • ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīgu praksi uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara);
  • iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.

Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks paredzēts līdz 2018. gada 31. oktobrim.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA