10 iespējas paplašināt kompetences darbā ar jaunatni
Apskatīt komentārus (0)


24.01.2017


 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina jaunatnes darbiniekus un ikvienu, kurš ikdienā strādā ar jauniešiem, pieteikties starptautiskām apmācībām, kurās tiks padziļinātas starptautisku projektu rakstīšanas un īstenošanas prasmes, kā arī prasmes, kas būs noderīgas arī turpmākajā darbā ar jauniešiem. Pašlaik dalībnieku atlase norisinās 10 apmācībām. Ieskaties, varbūt jau tuvākajā laikā tieši tu papildināsi savas zināšanas starptautiskā vidē.

Semināru, apmācību un konferenču darba valoda – angļu.

Visas izmaksas tiek segtas no programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finanšu līdzekļiem. Dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28,46 eiro apmērā. Ja piesakies apmācībām, kas norisinās Latvijā, līdzfinansējums nebūs nepieciešams. Pašam jārēķinās ar ceļa izdevumiem uz un no apmācībām līdz savai mītnes pilsētai.

Turpinājumā aicinām iepazīties ar aktuālajām starptautiskajām apmācībām, to mērķiem, norises vietu un laiku. Plašāka informācija par apmācībām: http://jaunatne.gov.lv/lv/apmacibas.

The Impact of Youth Work Training Somijā

No 8. līdz 12. maijam Tamperē (Somijā) notiks starptautiskas apmācības, kuru mērķis ir apzināt jaunatnes darba ietekmi un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus kā atbalstu darbā ar jaunatni. Apmācību mērķi: izpētīt jaunatnes darba ietekmi dažādos līmeņos; sniegt apmācību dalībniekiem praktiskas metodes, ar kuru palīdzību novērtēt savu darbu; attīstīt prasmes radīt novērtēšanas procesus, kas piemēroti dažādiem līmeņiem: jauniešiem, organizācijām, vietējai sabiedrībai, citām ieinteresētajām personām un finansējuma sniedzējiem.

Pieteikšanās apmācībām līdz 19. februārim: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-impact-of-youth-work-training.6236/.

Youth work in closed institutions Latvijā, Baltezerā

No 9. līdz 14. aprīlim Latvijā, Baltezerā, norisināsies starptautiska konference/seminārs slēgto institūciju (ieslodzījuma vietas, cietumi, bēgļu nometnes) darbiniekiem, lai dalītos pieredzē darbā ar jaunatni un izzinātu neformālās izglītības lomu šajās institūcijās. Aktivitātes mērķi: nodrošināt dalībniekiem vidi, kurā dalīties ar savu pieredzi un labo praksi, strādājot ar jauniešiem slēgtās institūcijās (piemēram, ieslodzījuma vietās, cietumos, bēgļu nometnēs utt.); sniegt iespēju nodefinēt neformālās izglītības lomu un vietu slēgtās institūcijās; sniegt iespēju izzināt un piedzīvot neformālās izglītības pieejas, praksē koncentrējoties uz eksperimentālo mācīšanos; piedalīties prāta vētrās un turpmāk attīstīt rīkus un metodes, kas var veiksmīgi darboties ar jauniešiem slēgtās institūcijās; gūt ieskatu programmā “Erasmus+” un stiprināt sadarbību un tīklošanos starp dalībniekiem.

Pieteikšanās līdz 20. februārim: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-work-in-closed-institutions.6260/.

The Art of Dialogue Training Austrijā

No 19. līdz 23. martam Austrijā norisināsies starptautiskas apmācības “Māksla īstenot strukturēto dialogu”, kuru laikā dalībnieki pilnveidos savas zināšanas un iepazīsies ar noderīgām analizēšanas metodēm, kas pēcāk atvieglos situācijas izvērtēšanu vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī, gatavojoties strukturētā dialoga aktivitātēm.

Apmācību laikā būs iespēja: noteikt jaunas metodes, kā iesaistīt jauniešus un lēmumu pieņēmējus kopīgā darbā lēmumu pieņemšanas procesā; trenēties ieinteresēto pušu analīzē, definēt mērķus un izveidot struktūru jauniešu līdzdalībai (kā īstenot projektu, lai tas ietvertu pēc iespējas plašāku ieinteresēto personu loku; kā saņemt atgriezenisko saiti?); veicināt dialogu kā metodi līdzdalības kultūras veicināšanā; apzināt veiksmes faktorus un potenciālos nacionālos iesaistes punktus, šādi veicinot jaunu lēmumu pieņemšanas procesu – tādu, kurā tiek iesaistīti jaunieši kā viedokļa paudēji.

Pieteikšanās līdz 4. februārim: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-art-of-dialogue-training.6180/

European Training Course for EVS Support People Latvijā

Attīstot būtiskākās EBD atbalsta personu kompetences, SOHO apmācību mērķis ir uzlabot EBD projektu kvalitāti, kā arī sniegt dalībniekiem aktuālāko informāciju par programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” sniegtajām iespējām. Apmācības norisināsies Latvijā no 9. līdz 13. maijam.

Apmācību mērķi: veicināt EBD aktivitāšu kvalitāti, attīstot EBD atbalsta sistēmā iesaistīto personu kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmes); gūt labāku izpratni par EBD “mācību pakalpojuma” konceptu un ar to saistītiem EBD kvalitātes aspektiem; uzlabot sadarbības un starptautiska darba iespējas; sniegt atgriezenisko saiti par lomām, atbildībām un izaicinājumiem, ar kuriem saskaras EBD atbalsta sistēma; veicināt zināšanas par EBD mācību dimensiju un sniegt rīkus mācīšanās atbalstam; atbalstīt neformālās mācīšanas atzīšanu EBD, kompetenti izmantojot Youthpass; sniegt aktuālāko informāciju par programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.

Pieteikšanās līdz 19. martam: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-european-training-course-for-evs-support-people.6262/

The Power of Non Formal Education Portugālē

Lai veicinātu neformālās izglītības ietekmi, no 5. līdz 10. aprīlim Portugālē norisināsies apmācības par principiem un metodēm, kā radīt iespējas jauniešiem kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības pārstāvjiem (vietējā un Eiropas līmenī).

Apmācību mērķi: motivēt dalībniekus sajust un sniegt atgriezenisko saiti par neformālās izglītības (NI) spēku, izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes; analizēt NI lomu un uztveri dažādās Eiropas valstīs; izzināt un debatēt par Eiropas NI stratēģiju; cīnīties pret augošo patēriņa pieeju pret jauniešiem neformālas izglītības jomā; izzināt nozīmes, lomas un dažādu izglītojošo metožu un pieeju labās puses (formālajā, neformālajā un interešu izglītībā); pārdomāt ikdienas jaunatnes darba praksi; saprast programmu veidošanas un neformālās izglītības principus programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros; iepazīt portugāļu kultūru, pastiprināti iesaistoties vietējās kopienas apmācībās.

Pieteikšanās līdz 29. janvārim: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-power-of-non-formal-education.6181/

“Perfect crime” Latvijā

No 3. līdz 9. martam viesu namā “Puduri” (Ķegumā) norisināsies starptautiskas apmācības, kuru laikā jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem būs iespēja izzināt Jauniešu apmaiņas projektus, piedaloties perfekta nozieguma simulācijā.

Apmācību mērķi: veicināt izpratni par programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projektu galvenajiem kvalitātes kritērijiem; izzināt un saprast, kā visas iesaistītās puses (jaunieši, jaunatnes darbinieki, vietējā kopiena) var būt iesaistītas visos projekta posmos; veicināt sociālo iekļaušanu, uzrunājot ne tikai jaunatnes darbiniekus, bet arī atbalsta personālu, kas strādā ar jauniešiem, kuri ir pakļauti sociālās izstumšanas riskam; palielināt jauniešu apmaiņas projektu skaitu.

Pieteikšanās līdz 29. janvārim: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/perfect-crime-training-course-for-more-inclusive-youth-exchange-projects.6229/

Tools for Youth Exchanges Somijā

No 6. līdz 12. martam Marttinen jauniešu centrā Somijā (Virrat) notiks starptautiskas apmācības jaunatnes darbiniekiem, kuru mērķis ir uzlabot “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projektu kvalitāti.

Apmācību mērķi: padziļināt izpratni par darbu grupās, kā arī apgūt metodes, kuras palīdz darbā ar jauniešu apmaiņām; īpaša uzmanība tiks pievērsta metodēm, kas stiprina jauniešos mācīšanos mācīties un attīsta starpkultūru izpratni; uzzināt, ar kādām metodēm visefektīvāk motivēt jauniešus iesaistīties Jauniešu apmaiņas projektos; noskaidrot, ar kuru metožu palīdzību veiksmīgāk palīdzēt jauniešiem pašiem novērtēt savu ieguvumu (jaunās zināšanas) projektā, kā arī iesaistīt viņus projekta rezultātu izplatīšanas procesā; apzināties, kādēļ svarīgi Jauniešu apmaiņas projektos noteikt tematiskās prioritātes.

Pieteikšanās līdz 7. februārim: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tye-tools-for-youth-exchanges.6230/

Jaunatnes pilsoņu asambleja 2017

Piesakies, ja brīvi runā franču valodā! Konference jaunajiem projektu vadītājiem, izmaiņu veicējiem savā zemē, kuriem ir radoši vai sociālās uzņēmējdarbības projekti labākai dzīvei kopā. Tā norisināsies no 26. līdz 31. maijam Tornai, Beļģijā. Pieteikšanās līdz 29. martam: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/young-citizens-assembly-2017-free-together-creating-engaging-enterprising-for-a-better-living-together.6161/

From knowing to being

No 28. maija līdz 3. jūnijam Vācijā (Nideggen/Eifel) notiks starptautiskas apmācības par kompetenču modeļu izmantošanu, pievēršot īpašu uzmanību apmācību dalībnieku attieksmes, vērtību un iekšējās gatavības jautājumiem. Apmācību mērķi: atklāt un iegūt pieredzi kompetencēs balstītā jaunatnes darba organizēšanā un izglītībā; eksperimentēt, kā visefektīvāk izmantot kompetencēs balstītos apmācību modeļus mācību programmu izstrādē, uzsvaru vēršot uz dalībnieku attieksmi, vērtībām un iekšējo gatavību; veidot ieteikumus, kā vajadzētu nākotnē attīstīt kompetencēs balstītos apmācību un izglītības procesus; papildināt izpratni par to, kas veido kompetenci: kā noteikt dalībnieku potenciālu un kādas pārmaiņas notiek pašos dalībniekos, kad viņi to atklāj.

Pieteikšanās līdz 31. janvārim: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/from-knowing-to-being.6157/

“…un kas notiek pēc projekta aktivitātes? DEOR un Mobilitātes rīks”

Kā pēc iespējas veiksmīgāk izplatīt projekta rezultātus un kā tiem nodrošināt pēc iespējas ilgstošāku izmantošanu? Kā veiksmīgi un bez stresa atskaitīties par projekta gaitu projektiem speciāli izstrādātajā Mobilitātes rīkā (Mobility tool)? Noskaidro starptautiskajās apmācībās, kas no 2. līdz 8. aprīlim notiks Malagā, Spānijā.

Pieteikšanās līdz 5. februārim: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/and-what-comes-after-the-activity-mobility-deor-and-mobility-tool.6156/

Praktiska informācija par apmācībām

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finanšu līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar dalībniekiem, ar kuriem tiks apstiprināta dalība apmācībās, tiks noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

-        kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;

-        nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;

-        sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Par SALTO Resursu centru

SALTO ir saīsinājums no frāzes angļu valodā „Support, Advanced Learning and Training Opportunities”, kas latviešu valodā nozīmē „Atbalsts un paplašinātas mācību iespējas.” Tas ir tīkls, kurā ir astoņi resursu centri, kuri darbojas Eiropas jaunatnes prioritāšu jomās, atbalstot Eiropas Komisijas programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.

Papildus informācijai:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore,
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA