Bibliogrāfijas un novadpētniecības nodaļaNOVADPĒTNIECĪBAS UN BIBLIOGRĀFISKĀ UZZIŅU NODAĻA
  • Sniedz bibliogrāfiskās un tematiskās uzziņas;
  • Veido analītiskus bibliogrāfiskos aprakstus Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāzei;
  • Apstrādā un veido jaunus ierakstus novadpētniecības elektroniskajai kartotēkai;
  • Sastāda informatīvos un bibliogrāfiskos sarakstus un rādītājus;
  • Komplektē un vāc dokumentus par reģionu, popularizē novadpētniecības krājumu;
  • Veido tematiskās mapes un materiālu kopas par Krāslavas reģionu un Latviju kopumā;
  • Strādā pie digitālo resursu vākšanas un veido Krāslavas novada kolekcijas;
  • Piedalās bibliotēkas metodiski konsultatīvajā darbā, sniedz palīdzību bibliogrāfisko aprakstu veidošanā, novadpētniecības materiālu vākšanā.

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā materiāli par novadu atrodami tematiskajās mapēs un elektroniskajā novadpētniecības datu bāzē.

 

Par Krāslavu un bijušo Krāslavas rajonu - tagad Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadiem - ir izveidotas sekojošas novadpētniecības tematiskās mapes:
 
Vēsture:
„Pilsētu, pagastu un apdzīvoto vietu vēsture”
„Krāslavas vēsture”
„Krāslavas mūsdienu vēsture”
„Grāfu Plāteru dzimtas vēsture”
 
 
Kultūrvēsture un arhitektūra:
 „Arheoloģijas pieminekļi Krāslavas rajonā”

„Krāslavas muižas pils”

„Krāslavas Romas katoļu baznīca”
 
Reliģijas vēsture:

„Jezuīti un viņu darbība Krāslavā”

„Krāslavas garīgais seminārs”

„Katoļu draudzes Krāslavas un Dagdas novados:

Andrupenes, Asūnes, Aulejas, Balbinovas, Beresnes,

Borovkas, Bukmuižas, Indras, Indricas, Izvaltas, Jaunbornes,

Kaplavas un Priedaines, Kombuļu, Landskoronas, Okras, Piedrujas, Pustiņas un Skaistas Romas katoļu draudzes. Jaundomes kapela”

„Krāslavas Romas katoļu draudze”

„Dagdas Romas katoļu draudze”

„Labdarības un pašpalīdzības centrs „Caritas””

„Luterāņu baznīcas. Pareizticīgo un vecticībnieku konfesijas”
 
Daba:

„Aizsargājamie dabas objekti Krāslavas reģionā”

„Krāslavas un Dagdas pilsētu parki”

„Mūsu Daugavas vēsture”

„Novada daba. Reljefs. Dabas pieminekļi. Akmeņi. Avoti. Dzirnavas”

„Ekoloģija, dabas aizsardzība”

„Upes un ezeri Aglonas, Dagdas un Krāslavas novados. Čertoka ezers”

„Mežsaimniecība. Meža augi”
 
Sabiedriski politiskā dzīve: 

„Krāslavas rajona padome”

„Krāslavas novada dome”

„Dagdas novada dome”

„Krāslavas rajona pagasti”

„Krāslavas novada pagastu pārvaldes”

„Dagdas novada pagastu pārvaldes”

„Aglonas novada pagastu pārvaldes”

„Starptautiskā sadarbība”

 
Valsts iestādes:

„Policija. Ceļu policija. Ugunsdzēsība. Muita.

Robežsardze. Zemessardze”
 
Tautsaimniecība, komunāla saimniecība:

„Krāslavas uzņēmumi, firmas, SIA”

SIA „Krāslavas nami”

SIA „Krāslavas ūdens”

SIA „Siltums”

P/A „Labiekārtošana K”

SIA „Krāslava D”

SIA „Nemo”

 

Transports, ceļi:

„Dagdas un Krāslavas autoostas”

„Ceļu uzturēšana”

 
Izglītība:

„Krāslavas rajona skolu vēsture (vispārīgie materiāli)”

„Pirmskolas izglītības iestādes Krāslavas un Dagdas novados”

„Krāslavas Valsts ģimnāzija”

„Krāslavas pamatskola”

„Krāslavas Varavīksnes vidusskola”

„Krāslavas Grāfu Plāteru v.n. Poļu pamatskola”

„Krāslavas un Dagdas novadu skolas”

„Mazpulku organizācijas, skauti un gaidas”

„Jauniešu saieti, nometnes, festivāli”

„Bērnu un jauniešu centrs”

„Jauniešu klubs „Krasts””
 
Kultūra:

„Kultūras dzīve Krāslavas un Dagdas novadā”

„Krāslavas kultūras nodaļa”

„Krāslavas kultūras nams”

„Dagdas Tautas nams”

„Kultūras dzīve Indrā”

„Tautas nami Krāslavas un Dagdas novados”

„Svētki Krāslavas pilsētā”

„Folkloras ansambļi. Deju kolektīvi. Kori”

„Krāslavas novada Centrālā bibliotēka”

„Dagdas novada  bibliotēkas”

„Pagastu bibliotēkas Krāslavas un Dagdas novados”

„Krāslavas bērnu bibliotēkas”

„Kultūras biedrības”

„Muzeji Krāslavā, Dagdā un novados”
 
Medicīna:

„Krāslavas slimnīcas vēsture”

„Krāslavas ārsti”

„Aptiekas”

„Tautas medicīna. Tautas dziednieks Oskars Peipiņš”
 
Lauksaimniecība:

„Zemnieku saimniecības”

„Lauksaimniecības kooperatīvās un paju sabiedrības”

„Zemnieku saimniecība „Kurmīši””

„Zirgu sēta „Klajumi””

„Latgales strausi V. Gabrusāna saimniecībā”
 
Medniecība:

„Kalniešu mednieku kolektīvs”

„Dagdas mednieku kolektīvs”
 
Zvejniecība. Zivju audzēšana
 
Sports:

„Basketbols. Brīvā cīņa. Futbols. Volejbols”

„Sports cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”

„Vieglatlētika. Ineta Radēviča. Valentīna Gotovska”

„Anatolijs Levša – ultratriatlonists”

„Ilze Gribule – šķēpmetēja”

„Viktors Ļebedevs – svara bumbu celšana čempions”

„Antons Arnicāns – svara bumbu celšanas veterāns”

„Krāslavas bērnu sporta skola”
 
Māksla:

„Arhitektūras un mākslas pieminekļi”

„Glezniecība: „Krāslavas palete”, mākslinieki –Krāslavas viesi”

„Mākslinieki – mūsu novadnieki”

„Skulptors Naums Āronsons – mūsu novadnieks”

„Tēlniece Vanda Zēvalde”

„Keramika. Olga un Valdis Pauliņi, Ilmārs Vecelis”

„Bērnu mākslas skolas (Krāslavā, Dagdā, Indrā)”

„Daiļamatniecība. Lietišķā māksla”
 
Mūzika:

„Komponists Ilmārs Dzenis”

„Muzikologs, komponists Valentīns Bērzkalns”

„Koru diriģents Pēteris Pauls Jozuus”

„Bērnu mūzikas skolas”

„Vokālais ansamblis „Krāslaviņa””
 
Rakstnieki un dzejnieki – mūsu novadnieki:

„Marija Andžāne”

„Cecīlija Dinere”

„Konstantīns Aizpurs”

„Jānis Jaunsudrabiņš”

„Valdis Krāslavietis”

„Naaizmērstule – Rozālija Tabine”

„Konstantīns Raudive”

„Anna Rode”
„Vietējo dzejnieku daiļrade”
      Atpakaļ