Krāslavas novada bibliotēka

Adrese:

      Dīķu iela 5, Krāslava, LV – 5601

E-pasts: 

      kraslbibl@apollo.lv / bibl.kraslava@kraslava.lv

      kraslavasbiblioteka@inbox.lv (grāmatu izmantošanas termiņa pagarināšanai)

E-katalogs:

      http://kraslava.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx


 Direktore 
Valentīna Magidas 
tel. 65624096

Abonements 
Olga Skerškāne
nodaļas vadītāja 
tel. 65681100
 
Lasītava 
Sanita Kokina
vadītāja 
tel. 65623572
 
Komplektēšanas un apstrādes nodaļa 
Svetlana Ļaksa-Timinska
nodaļas vadītāja 
tel. 65681101
 
Novadpētniecības nodaļa 
Anna Bartuša
nodaļas vadītāja 
tel. 65681114
 
Sistēmas administrators 
Ilona Cabule
tel. 65681101
 
Bērnu literatūras nodaļa   
Viktorija Urbanoviča
nodaļas vadītāja 
tel. 65623572
 
Metodiķe
Margarita Žavnerčika   
tel. 65681114
 

Krāslavas novada bibliotēka pilda Krāslavas novada galvenās bibliotēkas funkcijas, konsultē un sniedz metodisku palīdzību visām novada bibliotēkām:

Krāslavas novads

Ūdrīšu pagasta Augstkalnes bibliotēka 
Aulejas pagasta bibliotēka 
Indras pagasta bibliotēka 
Izvaltas pagasta bibliotēka 
Robežnieku pagasta pakalpojuma sniegsanas vieta Joņinos 
Kalniešu pagasta bibliotēka 
Kaplavas pagasta bibliotēka 
Kombuļu pagasta bibliotēka 
Piedrujas pagasta bibliotēka 
Robežnieku pagasta bibliotēka 
Skaistas pagasta bibliotēka 
Grāveru pagasta bibliotēka 
Kastuļinas pagasta bibliotēka 
Šķeltovas pagasta bibliotēka 
Dagdas bibliotēka 
Andrupenes pagasta bibliotēka 
Andzeļu pagasta bibliotēka 
Asūnes pagasta bibliotēka 
Bērziņu pagasta bibliotēka 
Ezernieku pagasta bibliotēka 
Konstantinovas pagasta bibliotēka 
Ķepovas pagasta bibliotēka 
Svariņu pagasta bibliotēka

Šķaunes pagasta bibliotēka