Krāslavas novada bibliotēkas

 Bibliotēkas nosaukums

Vadītājas vārds, uzvārds

Telefons 

E-pasts 

Ūdrīšu pagasta Augstkalnes bibliotēka Diāna Maksimova 65620249 bibl.augstkalne@kraslava.lv
Aulejas pagasta bibliotēka Inta Vecele   29378881   bibl.auleja@kraslava.lv
Indras pagasta bibliotēka Romualda Žuraka 26390314 bibl.indra@kraslava.lv
Izvaltas pagasta bibliotēka Vita Japiņa 65626518 bibl.izvalta@kraslava.lv
Robežnieku pagasta pakalpojuma sniegšanas vieta Joņinos Rita Kovalevska 65626839 bibl.jonini@kraslava.lv
Kalniešu pagasta bibliotēka Marija Dilba   65622065 bibl.kalniesi@kraslava.lv
Kaplavas pagasta bibliotēka Alla Vilcāne 65629943 bibl.kaplava@kraslava.lv
Kombuļu pagasta bibliotēka Edīte Saviča-Stola 28730905 kbibl.kombuli@kraslava.lv
Piedrujas pagasta bibliotēka Jeļena Račicka 26607258 bibl.piedruja@kraslava.lv
Robežnieku pagasta bibliotēka Rita Kovalevska 65629524 bibl.robeznieki@kraslava.lv
Skaistas pagasta bibliotēka Gunita Purviņa - Bebriša 65628098 bibl.skaista@kraslava.lv
Grāveru pagasta bibliotēka Raisa Bižāne 28667272 bibl.graveri@kraslava.lv
Kastuļinas pagasta bibliotēka bibl.kastulina@kraslava.lv
Šķeltovas pagasta bibliotēka Ļena Afanasjeva 28630325 bibl.skeltova@kraslava.lv

 Bibliotēkas nosaukums

Vadītājas vārds, uzvārds

Telefons 

E-pasts 

Dagdas bibliotēka Daina Jakovele 65653058 biblioteka.dagda@kraslava.lv
Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa Ilona Bronka 65653043 bernubibl.dagda@kraslava.lv
Andrupenes pagasta bibliotēka  Beneventa Račinska 65681686 bibl.andrupene@kraslava.lv
Andzeļu pagasta bibliotēka  Olga Saule 65681737, 28706711  bibl.andzeli@kraslava.lv
Asūnes pagasta bibliotēka Anna Vojevodska 65629408, 26054762  bibl.asune@kraslava.lv
Bērziņu pagasta bibliotēka Olga Brenča 65629717 bibl.berzini@kraslava.lv
Ezernieku pagasta bibliotēka Nataļja Šestakova 65653127 bibl.ezernieki@kraslava.lv
Konstantinovas pagasta bibliotēka Nellija Osipova   65629322 bibl.konstantinova@kraslava.lv
Ķepovas pagasta bibliotēka Elita Pontaga 65629529, 26232194 bibl.kepova@kraslava.lv
Svariņu pagasta bibliotēka Ludmila Paskačima 65628143 bibl.svarini@kraslava.lv
Šķaunes pagasta bibliotēka Jeļena Jermakoviča 65628350 bibl.skaune@kraslava.lv