NORMATĪVIE DOKUMENTI
 
 
APSTIPRINĀTS

Ar Krāslavas novada domes

2011.gada 26.maija lēmumu

( protokols Nr.6,9§)

KRĀSLAVAS  NOVADA  CENTRĀLĀS   BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Nolikums nosaka Krāslavas novada centrālās bibliotēkas statusu, darbības virzienus, uzdevumus un tiesības, organizatorisko struktūru, vadības institūciju, finansējuma un materiāli tehnisko nodrošinājumu.

1.2. Krāslavas novada centrālā bibliotēka (turpmāk tekstā – novada centrālā bibliotēka) ir Krāslavas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldība) kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas pakļauta Krāslavas novada domei un, Bibliotēku likuma noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā, veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

1.3. Bibliotēka savā darbībā ievēro Bibliotēku likumu ,likumu „Par pašvaldībām”, citus LR likumus, MK noteikumus, normatīvos aktus, Krāslavas novada domes lēmumus un rīkojumus, bibliotēkas lietošanas noteikumus un  šo nolikumu.

1.4. Bibliotēkas krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti un citi dokumenti neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās un cita veida orientācijas vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai bibliotēkas lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā.

Bibliotēka attiecībā uz krājumu ir neatkarīga. Ierobežojums bibliotēkas krājuma veidošanā var noteikt tikai likums.

1.5. Krāslavas novada centrālā bibliotēka ir reģiona galvenā bibliotēka, kas savas funkcijas veic Krāslavas un Dagdas novada pašvaldību bibliotēkās, pamatojoties uz noslēgto vienošanos koordinē pašvaldību publisko bibliotēku darbību., sniedz metodisko un konsultatīvo palīdzību. Reģiona bibliotēkas funkciju veikšana tiek finansēta no Krāslavas novada domes līdzekļiem un Dagdas novada līdzekļiem.

1.6. Bibliotēkai ir juridiskas personas statuss, tai ir savs rēķins bankā, savs zīmogs ar bibliotēkas nosaukumu un  sava atribūtika.

1.7. Bibliotēkas grāmatvedību kārto Krāslavas novada domes centralizētā grāmatvedība. Par bibliotēkas grāmatvedības kārtošanu atbild bibliotēkas direktors. 

1.8. Lēmumu par Bibliotēkas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Krāslavas novada dome, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.
 

2.  Bibliotēkas  uzdevumi

2.1. Novada centrālās bibliotēkas darbības galvenais uzdevums ir šajā nolikumā noteikto funkciju un novada domes doto uzdevumu kvalitatīva un savlaicīga izpilde:

2.1.1.  Attīstīt   bibliotēku   par  izglītības,  informācijas,   kultūras  un    sabiedriskās  
saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā
;

2.1.2. Komplektēt bibliotēkas krājumu, veikt jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, nodrošināt iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un norakstīšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un bibliotēkas krājuma komplektēšanas un attīstības koncepcijai, koordinēt novadu bibliotēku krājuma komplektēšanu.

2.1.3. Veidot bibliotēkas elektronisko katalogu un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu, nodrošināt savu krājumu, datu un informācijas sistēmu pieejamību ikvienam lietotājam;

2.1.4. Rūpēties par informācijas un komunikāciju ieviešanu un attīstību bibliotēkā, nodrošināt bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās i9nformācijas resursiem . Datoru un interneta izmantošanas kārtību nosaka bibliotēkas lietošanas noteikumi;

2.1.5.  Organizēt bibliotēkas, literatūras un lasīšanu popularizējošus pasākumus;

2.1.6. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību;

2.1.7. Rūpēties par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu un attīstību bibliotēkā, integrēt lietotājus informācijas sistēmas pasaulē;

2.1.8.  Organizēt bibliotēkas darbinieku tālākizglītības un apmācību pasākumus;

2.1.9. Veikt bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu prasībām;. 

2.1.10. Sadarboties ar citām republikas bibliotēkām dokumentu un informācijas apmaiņā, iekļauties Starpbibliotēku abonementu sistēmā.  

2.2.  Saskaņā ar likumu „Par valsts statistiku” sniegt ikgadējo statistisko pārskatu par savu darbību, vākt  un apkopot reģiona novadu bibliotēku statistiskos pārskatus iesniegšanai Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un Kultūras ministrijai.

2.3.  Novada  centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās  bibliotēkas funkcijas:

2.3.1. konsultēt novadu bibliotēkas  profesionālā darba jautājumos, koordinēt to darbu;

2.3.2. veikt dāvinājumu un par valsts budžeta līdzekļiem iegūto izdevumu apstrādi, uzskaiti un nodošanu pašvaldību bibliotēkām;

2.3.3. nodrošināt krājuma un elektronisko tiešsaistes datu bāzu pieejamību ikvienam Krāslavas un Dagdas novadu iedzīvotājam;

2.3.4. veidot un uzturēt elektroniskos katalogus un datu bāzes, veicot novadpētniecības, bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu;

2.3.5. rūpēties par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu, bibliotēku informācijas sistēmas darbību reģionā;

2.3.6. veikt bibliotēku darba pamatprasību pārraudzību, sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību reģiona bibliotēkām, vākt, apkopot un analizēt informāciju par to darbu, popularizēt labāko bibliotēku darba pieredzi; 

2.3.7. organizēt novadu bibliotēku darbinieku profesionālās izglītības pasākumus.

3.  Bibliotēkas tiesības

3.1. Patstāvīgi veikt šajā nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un Bibliotēkas lietošanas kārtību.

3.2. Saskaņā ar šo nolikumu veidot Bibliotēkas struktūru.

3.3. Saņemt no Krāslavas novada domes nepieciešamo finansiālo, materiālo un tehnisko nodrošinājumu Bibliotēkas darbības un funkciju izpildes nodrošināšanai un attīstībai.

3.4. Saņemt valsts budžetā paredzētos līdzekļus ar Bibliotēkas attīstību saistītu projektu un programmu realizēšanai, piedalīties projektu konkursos un saņemt līdzekļus projektu realizācijai.

3.5. Veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar bibliotēkas uzdevumiem.

3.6. Sniegt maksas pakalpojumus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kuru izcenojumi noteikti Bibliotēkas lietošanas noteikumos: iespieddarbu un citu dokumentu kopēšanu, informācijas izdrukas no datora, tematiskās informācijas apkopošanu un citus Bibliotēkas lietošanas noteikumos paredzētos maksas pakalpojumus.

3.7.  Izmantot maksas pakalpojumu, ziedojumu vai dāvinājumu, kā arī saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos līdzekļus Bibliotēkas darbības attīstīšanai  tālākizglītībai, zinātniskās pētniecības darba nodrošināšanai, Bibliotēkas krājuma papildināšanai, darba procesu uzlabošanai.

3.8.  Komplektēt Bibliotēkas krājumu, pasūtot vai iepērkot literatūru izdevniecībās, grāmatu tirdzniecības organizācijās vai individuālajiem izplatītājiem.

3.9.  Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā norakstīt no Bibliotēkas krājumiem iespieddarbus un citus dokumentus. 

3.10. Noteikt kavējumu naudu, novērtēt zaudējumus un saņemt atlīdzību par sabojātiem, noteiktā laikā vai vispār neatdotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem, kas izsniegti bibliotēkas lietotājiem.

3.11. Reproducēt izdevumu kopijas , ievērojot normatīvo aktu prasības.

3.12.  Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienojoties asociācijās, apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā.

3.13.  Iesniegt priekšlikumus Krāslavas novada domei par Bibliotēkas darbību. 

3.14.  Saņemt konsultatīvu un metodisku palīdzību profesionālās darbības jautājumos no augstākstāvošām organizācijām.

3.15.  Piedalīties Krāslavas un Dagdas novadu publisko bibliotēku darba novērtēšanā. 

3.16.  Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

 

4.  Organizatoriskā struktūra un vadība

4.1. Novada centrālo bibliotēku vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Krāslavas novada dome, saskaņojot ar Latvijas Bibliotēku padomi.

4.2. Bibliotēkas direktors var būt  persona, kurai iegūta attiecīga izglītība bibliotēku darba jomā, saskaņā ar Bibliotēku likuma 25. pantu un bibliotēkas darbā iegūts darba stāžs.

4.3.  Novada centrālās bibliotēkas direktors:

4 .3.1. vada un organizē bibliotēkas darbu, nodrošina bibliotēkas darbības nepārtrauktību;

4 .3.2. ievērojot normatīvos aktos, pieņem darbā un atbrīvo no darba bibliotēkas darbiniekus, nosaka darba pienākumus un atbildību;

4 .3.3. nosaka nodaļu un  struktūrvienību uzdevumus, izdod rīkojumus visos bibliotēkas kompetencē esošajos jautājumos;

4 .3.4.  atbild par bibliotēkas funkciju un uzdevumu veikšanu;

4 .3.5. atbild par bibliotēkas mantas, citu resursu un finansu līdzekļu likumīgu, racionālu un lietderīgu izmantošanu;

4 .3.6. iesniedz novada domei bibliotēkas darba pārskatus un citu pieprasīto informāciju,  sagatavo bibliotēkas budžeta projektu, sniedz priekšlikumus par bibliotēkas darba uzlabošanu;

4 .3.7. veic bibliotēkas darba stratēģisko plānošanu, izstrādā attīstības programmas, plānus, pārskatus;

4 .3.8. veic normatīvajos aktos un novada domes lēmumos un rīkojumos noteiktos pienākumus;

4.3.9. bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Bibliotēku ar fiziskām un juridiskām personām.  

4.4. Bibliotēkas direktors nosaka to amatpersonu, kura bez īpaša papildus pilnvarojuma pilda bibliotēkas direktora pienākumus tā prombūtnes laikā.

4.5. Bibliotēkas struktūra tiek noteikta ievērojot Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības, lai nodrošinātu tās darbības un galveno mērķu izpildi.

4.6. Novada centrālās bibliotēkas struktūrā ietilpst:

      -  Filiālbibliotēka Krāslavas pagastā.

4.7.  Bibliotēka veido nodaļas, kas nodrošina tās uzdevumu izpildi:

- Lasītāju apkalpošanas nodaļa, kurā ietilpst:
• Abonements,
• Lasītava,
• Interneta piekļuves punkts.
         - komplektēšanas un apstrādes nodaļa,
         - bibliogrāfisko uzziņu un novadpētniecības nodaļa,
         - bērnu literatūras nodaļa. 

4.8. Novada centrālās bibliotēkas struktūrā iekļautās vienības nodrošina vienotu bibliotēku informācijas tīklu novada administratīvās teritorijas robežās un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem novada teritoriālajās vienībās, pamatojoties uz vienoto elektronisko katalogu, bibliogrāfisko aparātu, iespieddarbu un dokumentu apstrādi.

4.9.  Bibliotēkas nodaļas darbojas vienotā sistēmā. Tām ir izstrādāti nodaļu nolikumi, kurus apstiprina bibliotēkas direktors . To darbu vada nodaļu vadītāji un tās nav juridiskas personas.

4.10.  Bibliotēkas darbinieku amata pienākumus nosaka amata apraksti, kurus apstiprina Bibliotēkas direktors.

5. Bibliotēkas materiālais un tehniskais pamats 

5.1. Bibliotēkas materiālo un tehnisko pamatu veido bibliotēkas ēkas, telpas, iekārtas, drošības sistēma un cita manta.

5.2. Bibliotēkas materiālo un tehnisko pamatu  attīsta, izmantojot pašvaldības piešķirtos līdzekļus un papildus finansēšanas avotus.

5.3. Bibliotēkas finansēšana notiek saskaņā ar Bibliotēku likuma 17.pantu.

5.4. Bibliotēkas finansu līdzekļus veido:

5.4.1.  Pašvaldības budžeta līdzekļi:

5.4.2.  Valsts budžeta mērķdotācijas īpašu, ar bibliotēkas darbību, attīstību saistītu projektu un programmu īstenošanai;

5.4.3.  Projektos piesaistītie līdzekļi:

5.4.4.  pašu ieņēmumi, tai skaitā no bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

5.4.5.  Ziedojumi, dāvinājumi un citi ieņēmumi.


 

APSTIPRINĀTS

ar Krāslavas novada domes

2011.gada 26.maija lēmumu

(protokols Nr.6,9§)
 
KRĀSLAVAS  NOVADA CENTRĀLĀS  BIBLIOTĒKAS

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

I. Vispārīgie noteikumi

1.  Šie  noteikumi  nosaka  Krāslavas novada centrālās bibliotēkas ( turpmāk – Bibliotēka)   pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.

2. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas  likumi un tiesību akti,  Bibliotēkas  nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.

3. Bibliotēkas  lietošanas  noteikumu  izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina Krāslavas novada dome.

4. Bibliotēkai  ir  pienākums  iepazīstināt  lietotājus  ar   bibliotēkas   lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās. 

II. Bibliotēkas lietotāji

5. Bibliotēkas    lietotājs  ir   ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.

6. Lietotājus    Bibliotēkā    reģistrē,    uzrādot   pasi   vai  citu  personu  apliecinošu  dokumentu ar personas kodu.

7. Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu   un   viena   no   vecāku   vai  tiem  pielīdzināto  personu  rakstveida piekrišanu.

8. Bibliotēkas  darbinieki  apņemas  nodrošināt  iesniegto  personas datu aizsardzību Atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

9. Reģistrējoties   bibliotēkā,   lietotājam   jāiepazīstas   ar   Bibliotēkas   lietošanas noteikumiem, un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu.

10. Reģistrētam lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte.

11. Lasītāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai.

12. Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot pasi vai personu apliecinošu dokumentu.

13. Mainot uzvārdu, dzīves vietu, lietotājam jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.

III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība

14. Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir bez maksas.

15. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:

15.1. Bibliotēkas  apmeklēšana  un lietotājiem  paredzēto  pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta  un vispārpieejamo   elektroniskās   informācijas   resursu  publiska pieejamība), iekārtu   un   aprīkojuma izmantošana, Bibliotēkas   lietotāja   kartes izsniegšana,  grāmatu  un  citu  dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas Bibliotēkā; 

15.2. lietotāju apmācība un  konsultāciju sniegšana  par  bibliotēkas  krājumiem un citiem  informācijas  resursiem,  katalogiem,  kartotēkām  un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana; 

15.3. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 

15.4. bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi.  

16. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu 1.pielikumā.

17. Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Krāslavas novada  dome.  Maksas pakalpojumu  veidi  un  cenas  norādīti  šo  noteikumu 2.pielikumā.

18. Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jānodod līdz Bibliotēkas noteiktajam termiņam. To iespējam

pagarināt, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji.

19. Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 14 dienas, žurnāliem un jaunieguvumiem 4 dienas,

paaugstināta pieprasījuma grāmatām  3 dienas.

20. Lietotājam  vienlaikus  izsniedz  ne  vairāk  kā  5  piecus  iespieddarbus  un citus dokumentus.
21. Lietotājs  nedrīkst pieslēgties  bibliotēkas  elektrības  avotiem,  bojāt  Bibliotēkas inventāru un iekārtas

vai nodarīt citus materiālos zaudējumus Bibliotēkai.

22. Starpbibliotēku abonementa kārtā saņemtās grāmatas un citus dokumentus lietotājiem līdznešanai

neizsniedz, tos drīkst izmantot tikai uz vietas Bibliotēkā.

IV.Bibliotēkas lietotāju tiesības

23. Bibliotēka  nodrošina  Bibliotēku  likumā  noteikto  Bibliotēkas  lietotāja  tiesību ievērošanu:

23.1. bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu;
 

23.2. bez maksas  izmantot publiski  pieejamos  datorus,  kā arī internetu un vispār - pieejamos elektroniskās informācijas resursus; 

23.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem; 

23.4. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no bibliotēkas  krājuma vai  saņemt tos no citu, arī ārvalstu , bibliotēku  krājumiem, ja Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav; 

23.5. izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus. 

24. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šis ziņas nedrīkst nodot un izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētajos gadījumos. 

25. Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par  Bibliotēkas  darbu lietotājam ir tiesības iesniegt Bibliotēkas vadītājam.

V. Bibliotēkas lietotāja pienākumi

26. Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus. 

27.  Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu nav noformējis pie bibliotekāra. 

28. Lasītavā izmantoto literatūru neievietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot bibliotekāram. 

29. Lietotājam izsniegtos audiovizuālos un elektroniskos dokumentus aizliegts kopēt un pavairot, ko nosaka Autortiesību likums. 

30. Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un  datortehniku.  Neatļauts dokumentos izdarīt atzīmes, svītrojumus, griezt un plēst lapas. Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram. 

31. Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā. 

32. Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumus lietošanas noteikumos noteiktā kārtībā un apmērā. 

33. Nozaudētos un  vai lietotāja sabojātos Bibliotēkas izdevumus lasītājam jāaizstāj ar vai līdzvērtīgiem vai identiskiem izdevumiem. 

34. Ja  lietotājs   nevar  nozaudēto  vai  sabojāto  iespieddarbu  vai  citu  dokumentu aizvietot,  tad viņam  jāatlīdzina  tā  vērtība naudā, atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām. 

35. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi:

35.1. lasītavā neizmantot mobilos telefonus; 

35.2. Bibliotēkas telpās ievērot klusumu, netraucēt citus apmeklētājus. 

36. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē  darbu  citiem  lietotājiem  vai  Bibliotēkas  darbiniekiem,  var  izraidīt  no bibliotēkas telpām vai ierobežot izmantošanu apjomā un laikā pēc bibliotekāra ieskatiem.


 
 

Pielikums

Krāslavas novada centrālās 

Bibliotēkas lietošanas noteikumiem 

No 30.05.2019 sēdes lēmumu

(protokols Nr.7, 1§)

 
  

KRĀSLAVAS NOVADA CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS 

DATORU UN INTERNETA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI


1. Vispārīgie noteikumi 

1.1.Šie noteikumi nosaka kārtību,  kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā; 
1.2. Datoru un interneta pakalpojumus ir tiesības bez maksas izmantot ikvienam interesentam ar datoru lietošanas pamatzināšanām; 
 

1.3. Uzsākot darbu ar datoru, lietotājs pierakstās pie bibliotēkas darbinieka ar lasītāja kartes numuru vai personas apliecinošu dokumentu; 
1.4. Lietotājiem, kuri vēlas izmantot interneta pakalpojumus vai strādāt ar datoru, ir tiesības rezervēt konkrētu laiku pie bibliotekāra;

1.5. Ja piereģistrēta persona kavē ilgāk par 15 minūtēm, tiesības izmantot datoru pāriet citam lietotājam; 

1.6. Datora lietošanas laiks 1 personai dienā ir 1 stunda. Ja datoru nevēlas izmantot citi klienti, lietošanas laiku pagarina. Laika ierobežojums neattiecas uz informācijas meklēšanu, datu bāzu lietošanas mācību, studiju un darba vajadzībām; 

1.7. Mācību sezonā 1.-9. klašu skolēni datorus, internetu, elektroniskos resursus drīkst izmantot sākot no plkst. 13.00. 

2. Lietotāja tiesības 

2.1. Izmantot datoru rezervētajā laikā; 

2.2. Saņemt bibliotēku speciālistu konsultācijas neskaidrību gadījumā, izņemot gadījumus, kad lietotājs strādā ar personīgiem vai sensitīviem datiem; 

2.3. Izmantot programmas, kas ir pieejamas datorā; 

2.4. Izmantot datorizdrukas pakalpojumus saskaņā ar apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi;    

2.5. Saglabāt informāciju uz personīga datu nesēja. 

3. Lietotāja pienākumi 

3.1. Nekavējoties informēt bibliotēkas darbiniekus par datoru programmatūras kļūdām, kā arī gadījumā ja bojāta vai nestrādā datoru aparatūra; 

3.2. Izmantojot personīgos datu nesējus, informēt par to Bibliotēkas darbinieku; 

3.3. Strādājot ar datoru ievērot klusumu; 

3.4. Beidzot darbu aizvērt visas programmas, ar kurām tika strādāts, un sakārtot darba vietu. 

4. Lietotājam nav ieteicams: 

4.1. Uzsākt vai turpināt darbu ar citu bibliotēkas datoru, nesaskaņojot to ar bibliotekāru; 

4.2. Mainīt datora konfigurāciju, datora parametrus vai veikt jebkāda veida instalācijas (programmas, spēles u.c.); 

4.3. Atvienot vai pievienot vadus datoram, izņemot vadus, kas nepieciešami zibatmiņas vai pārnēsājamo cieto disku pievienošanai; 

4.4. Pašam pieslēgt vai atslēgt datoriekārtas;

4.5. Pie datora atrasties vairāk par diviem lietotājiem;

4.6. Strādājot pie datora, lietot pārtikas produktus;

4.7. Apmeklēt vietnes, kas ataino vardarbību un agresiju, atkarību izraisošo vielu lietošanu, mudina uz azartspēlēm, satur agresīvu valodu un necenzētus vārdus, reklamē vai piedāvā seksuāla rakstura pakalpojumus, ļaunprātīgi izmanto bērnu uzticēšanos vai pieredzes trūkumu;

4.8. Izmantot datoru masu reklāmas vēstuļu vai mēstuļu izsūtīšanai.  

5. Ierobežojumi

5.1. Izdruku veikšana notiek tikai ar Bibliotekas darbinieka atļauju;

5.2.  Nepieciešamības gadījumā bibliotekāram ir tiesības ierobežot datorspēles, par prioritāti izvirzot informācijas meklēšanu;

5.3. Ikviens datortehnikas, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir jākompensē pašam lietotājam;

5.4. Bibliotēkas IT speciālistam ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu datora tehnisko pārbaudi vai profilaktiskus darbus;

5.5. 15 minūtes līdz bibliotēkas slēgšanai darbs ar datoriem un citu tehniku tiek pārtraukts;

5.6. Bibliotēka neatbild par lietotāja saglabāto informācijas drošību un konfidencialitāti. Informācija, kas var būt pieejama jebkuram lietotājam, var tikt izdzēsta bez brīdinājuma. 

5.7. Personas, kurām nav iemaņu darbā ar datoru, bibliotēkas darbinieki apmāca tikai iepriekš saskaņotā laikā;

5.8. Bibliotēkas darbinieku pienākumos neietilpst lietotāja dokumentu sastādīšana;

5.9. Pārnēsājamo iekārtu uzlāde notiek saskaņojot ar bibliotēkas darbinbieku speciāli atvēlētā vietā;

5.10. Lietotājiem, kuri ļaunprātīgi pārkāpj bibliotēkas noteikumus, turpmāk tiek liegta iespēja izmantot bibliotēkas datorus.